استخدام

فراخوان استخدام سازمان تامین اجتماعی

فراخوان استخدام سازمان تامین اجتماعی

مدیرکل امور اداری سازمان تامین اجتماعی از استخدام پیمانی در بهمن ماه جاری خبر داد.